null Valtion keskushallinnon virastojen ja laitosten nimet ja lyhenteet

Artikkeli 4/2009

Matti Räsänen

Valtion keskushallinnon virastojen ja laitosten nimet ja lyhenteet

Valtionhallinnon organisaatiot muuttuvat, ja siksi usein myös nimet ja lyhenteet vaihtuvat. Tässä esitetään valtion keskushallinnon keskeisten organisaatioiden nimet ja niiden lyhenteet syksyn 2009 tilanteen mukaisena.

Organisaation nimestä muodostetut lyhenteet ovat yleensä monikirjaimisia. Usein niistä muokataan tai niistä syntyy itsestään sanan hahmoisia eli lyhennesanoja.

Lyhennesanaksi voi periaatteessa muodostua mikä tahansa ilmaus, jota on mahdollista käyttää sanana. Lyhennesana voidaan kirjoittaa kokonaan isoin kirjaimin (STUK), tai se voi alkaa isolla alkukirjaimella (Kela). Kokonaan pienikirjaiminen lyhennesana on melko harvinainen (tyky ’työkyvyn ylläpito’). Jos lyhentämätön ilmaus alkaa pienellä kirjaimella, myös pienikirjaimisen lyhennesanan pitäisi vastaavasti alkaa pienellä kirjaimella. Lyhennesanojen merkintä kuitenkin horjuu, eikä vakiintuneita muotoja kannata muuttaa. Sen sijaan uusia lyhennesanoja muodostettaessa tämäkin periaate on hyvä ottaa huomioon.

Lyhennesana voi muokkautua vähitellen myös koko organisaation nimeksi (Tekes alkuaan Teknologian ja innovaatioiden kehittämiskeskus). Toisaalta myös kirjainlyhennettä voidaan alkaa käyttää viestinnässä koko nimen korvaajana (MTT, VTT), niin ettei pitkää nimeä enää tapaakaan.

Aina ei ole selvää, onko organisaatiosta tosiasiallisesti käytössä lyhennettä vai ei. Lisäksi voi olla epäselvää, tahtooko organisaatio käytettävän itsestään lyhennettä laisinkaan vai onko lyhenne ulkopuolisten luoma. Esimerkiksi Opetushallituksen verkkosivuilla ei organisaation lyhennettä esiinny, mutta sovinnaisena lyhenteenä on vanhastaan esitetty OPH.

Lyhenteen syntyä ja käyttöä edistää monesti se, että organisaation internetosoitteessa on lyhenne tai lyhenteeltä näyttävä muodoste, vaikkei tätä olisi tarkoitettu muuhun viestintään. Organisaation kotisivulla ja muussakin viestinnässä olisi hyvä mainita heti kärkeen, jos nimestä on käytössä lyhenne. Tämä palvelee asiakkaita ja muita sivujen lukijoita.

Seuraavassa luettelossa esitetään valtion keskushallinnon keskeisten organisaatioiden nimet ja niiden lyhenteet syksyn 2009 tilanteen mukaisena. Lautakunnista, neuvostoista, työryhmistä ja neuvottelukunnista on pyritty ottamaan mukaan pysyväisluonteiset, määräajaksi nimitettävät asiantuntijaelimet toimikauden pituuteen katsomatta. Kertaluonteisia asiantuntijaryhmiä, lautakuntia tms. luettelo ei sisällä, ei myöskään tahoja, jotka kuuluvat lähinnä alue- ja paikallishallintoon (mm. maaseutukeskukset, metsäkeskukset) tai jotka sisältävät runsaasti alaorganisaatioita (Puolustusvoimat).

Luettelossa on esitetty lyhenteestä organisaation käyttämä muoto, jos se on tiedossa. Etenkin lyhennesanoista voi kuitenkin olla käytössä muitakin muotoja. Luettelossa on mukana lyhenteitä, joita ei juuri näy laajassa käytössä mutta jotka monesti esitetään lyhenneluetteloissa.

Ministeriöt

liikenne- ja viestintäministeriö                                      LVM
maa- ja metsätalousministeriö MMM
oikeusministeriö OM
opetusministeriö OPM
puolustusministeriö PLM
sisäasiainministeriö SM
sosiaali- ja terveysministeriö STM
työ- ja  elinkeinoministeriö TEM
ulkoasiainministeriö UM
valtioneuvoston kanslia VNK
valtiovarainministeriö VM
ympäristöministeriö YM

Ministeriöiden toimialaan kuuluvat organisaatiot

aikuiskoulutuskeskus   
Ajoneuvohallintokeskus AKE
ammattikorkeakoulu (Lahden ammattikorkeakoulu AMK ~ amk
arkistolaitos  
arvonimilautakunta  
Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus ARA
Celia ( Näkövammaisten kirjasto  
CIMO (Kansainvälisen liikkuvuuden ja yhteistyön keskus)  
CSC (Tieteen tietotekniikan keskus)  
Elintarviketurvallisuusvirasto Evira
eläinlääkintävahinkojen arviolautakunta  
Eläketurvakeskus ETK
Energiamarkkinavirasto EMV
Eurooppatiedotus  
Finanssivalvonta FIva
geenitekniikan lautakunta  
Geodeettinen laitos  
Geologian tutkimuskeskus GTK
hallinto-oikeus (Oulun hallinto-oikeus jne.) HAO
hovioikeus (Itä-Suomen hovioikeus jne.) HO
Huoltovarmuuskeskus HVK
Hätäkeskuslaitos  
Ilmailuhallinto  
Ilmatieteen laitos  
Kansallinen audiovisuaalinen arkisto KAVA
Kansallisarkisto KA
Kansalliskirjasto  
Kansaneläkelaitos Kela
keskusrikospoliisi KRP
kieliasiain neuvottelukunta  
Kilpailuvuirasto Kivi ~ KIVI
konkurssiasiain neuvottelukunta  
Konkurssiasiamiehen toimisto  
Korkeakoulujen arviointineuvosto KKA
korkein hallinto-oikeus&n KHO
korkein oikeus KKO
Kotimaisten kielten tutkimuskeskus Kotus
koulutustoimikunta  
Kriminaalihuoltolaitos  
kuluttajariitalautakunta KRIL
Kuluttajatutkimuskeskus  
Kuluttajavirasto Kuvi
Kuntien eläkevakuutus Keva
kuntoutusasiain neuvottelukunta KUNK
kutsunta-asiain keskuslautakunta  
käräjäoikeus (Turun käräjäoikeus jne.) KäO ~ KO
lapsiasiainvaltuutetun toimisto  
Liikenneturva LT
liikkuva poliisi LP
Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea
lääkkeiden hintalautakunta Hila
lääninhallitus (Oulun lääninhallitus jne.) LH
Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskus MTT
Maa- ja metsätalousministeriön tietopalvelukeskus Tike
Maahanmuuttovirasto Migri
maakunta-arkisto (Vaasan maakunta-arkisto jne.)  
Maanmittauslaitos MML
maaseutuelinkeinojen valituslautakunta  
Maaseutuvirasto Mavi
maistraatti (Espoon maistraatti jne.)  
markkinaoikeus MAO ~ MaO ~ MO
Matkailun edistämiskeskus MEK
Merenkulkulaitos  
Merimiespalvelutoimisto MEPA
Metsäntutkimuslaitos Metla
Metsätalouden kehittämiskeskus Tapio  
Mittatekniikan keskus MIKES
Museovirasto MV
nimilautakunta  
nuorisoasiain neuvottelukunta Nuora
oikeusaputoimisto (Akaan oikeusaputoimisto jne.)  
Oikeushallinnon palvelukeskus OPK
Oikeuspoliittinen tutkimuslaitos Optula
Oikeusrekisterikeskus  
Onnettomuustutkintakeskus  
Opetushallitus OPH
Patentti- ja rekisterihallitus PRH
Pelastusopisto  
Poliisiammattikorkeakoulu Polamk
Poliisin tekniikkakeskus  
Puolustushallinnon palvelukeskus PHPK
Puolustushallinnon rakennuslaitos  
Puolustusvoimat   
Puolustusvoimien kansainvälinen keskus PVKVK
Rajavartiolaitos  
Ratahallintokeskus RHK
Rautatievirasto  
Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos RKTL
rikoksentorjuntaneuvosto RTN
Rikosseuraamusalan koulutuskeskus RSKK
Rikosseuraamusvirasto  
romaniasiain neuvottelukunta RONK
Saamelaiskäräjät  
sisäasiainhallinnon palvelukeskus Palke
siviilipalveluskeskus  
Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto Valvira
sosiaaliturvan muutoksenhakulautakunta  
suojelupoliisi Supo ~ supo
Suomen Akatemia SA
Suomen Pankki SP
Suomen ympäristökeskus SYKE ~ Syke
Suomenlinnan hoitokunta  
syyttäjänvirasto (Kanta-Hämeen syyttäjänvirasto jne.)  
Säteilyturvakeskus STUK
Taiteen keskustoimikunta TKT
tapaturma-asioiden muutoksenhakulautakunta  
tasa-arvoasiain neuvottelukunta TANE
Tekes (Teknologian ja innovaatioiden kehittämiskeskus)  
TE-keskus (Lapin TE-keskus)  
tekijänoikeusneuvosto  
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL
tiedonjulkistamisen neuvottelukunta  
Tiehallinto  
tietosuojalautakunta TSL
tietosuojavaltuutetun toimisto  
Tilastokeskus TK
Tulli  
tuomarinvalintalautakunta  
turvallisuus- ja puolustusasiain komitea TPAK
Turvatekniikan keskus Tukes
Tutkimus- ja innovaationeuvosto  
tutkimuseettinen neuvottelukunta  
työ- ja elinkeinotoimisto (Heinolan työ- ja elinkeinotoimisto jne.)  
työneuvosto  
työterveyshuollon neuvottelukunta  
Työterveyslaitos TTL
työttömyysturvan muutoksenhakulautakunta  
työtuomioistuin TT
Työvoimaopisto  
ulosottovirasto (Helsingin ulosottovirasto jne.)  
vakuutusoikeus VakO
valtakunnallinen sosiaali- ja terveysalan eettinen neuvottelukunta             ETENE
valtakunnallinen vammaisneuvosto VANE
valtakunnansovittelijan toimisto  
valtakunnansyyttäjänvirasto VKSV
Valtiokonttori  
Valtiokonttorin palvelukeskus VKPK
Valtion elokuvatarkastamo VET
Valtion Eläkerahasto VER
valtion liikuntaneuvosto  
valtion ravitsemusneuvottelukunta VRN
Valtion taidemuseo VTM
Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT
VTT  (Valtion teknillinen tutkimuskeskus)  
valtioneuvoston käännös- ja kielipalvelu  
valtioneuvoston ruotsin kielen lautakunta  
Vankeinhoitolaitos  
Venäjän ja Itä-Euroopan instituutti  
Verohallinto  
Viestintävirasto  
Väestörekisterikeskus VRK
vähemmistövaltuutetun toimisto  
yliopisto (Helsingin yliopisto jne.)  
ylioppilastutkintolautakunta YTL
ympäristökeskus (Hämeen ympäristökeskus jne.)  
ympäristölupavirasto (Länsi-Suomen ympäristölupavirasto jne.) YLV

Viimeaikaisia ja tulevia muutoksia virastojen ja laitosten nimissä

•   Ajoneuvohallintokeskus, Ilmailuhallinto, Rautatievirasto ja Merenkulkulaitoksen turvallisuustoiminnot yhdistyvät Liikenteen turvallisuusvirastoksi 1.1.2010.

•   Merenkulkulaitos, Ratahallintokeskus ja Tiehallinto yhdistyvät Liikennevirastoksi 1.1.2010.

•   Oikeushallinnon palvelukeskus, Puolustushallinnon palvelukeskus, Sisäasiainhallinnon palvelukeskus ja Valtiokonttorin palvelukeskus yhdistyvät 1.1.2010 uudeksi virastoksi, jolla on useita alueellisia toimipisteitä. Uuden palvelukeskuksen nimi on Valtion talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskus (Palkeet).

•    Rahoitustarkastuksen ja Vakuutusvalvontaviraston tehtävät siirtyivät vuoden 2009 alusta uudelle rahoitus- ja vakuutusvalvontaviranomaiselle Finanssivalvonnalle (Fiva).

•   Sosiaali- ja terveydenhuollon tuotevalvontakeskus ja Terveydenhuollon oikeusturvakeskus yhdistyivät Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirastoksi (Valvira) vuoden 2009 alusta.

Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea (Finnish Medicines Agency) aloitti toimintansa Kuopiossa 1.11.2009. Samalla lakkautettiin Lääkelaitos ja Lääkehoidon kehittämiskeskus Rohto.

 

Ajantasaisin tieto valtion keskushallinnon virastojen ja laitosten nimistä ja lyhenteistä on Kielitoimiston ohjepankin ohjeessa osoitteessa http://www.kielitoimistonohjepankki.fi/ohje/533 (tieto lisätty 15.2.2016).

Matti Räsänen