Tietosuojaseloste

2016/679 (GDPR)

15.5.2018

 

Rekisterin nimi

Kielikello-lehden postituslista
 

Rekisterinpitäjä

Kotimaisten kielten keskus

Hakaniemenranta 6, 00530 Helsinki

s-posti kirjaamo(at)kotus.fi, puh. 0295 333 200 (vaihde)
 

Rekisterinpitäjän edustaja

Sari Maamies

s-posti sari.maamies(at)kotus.fi

puh. 0295 333 255

Tietosuojavastaava

Jyrki Tuohela, Opetushallitus (tietosuojaa koskevat yleiset asiat)

s-posti tietosuoja(at)oph.fi

Kotimaisten kielten keskuksen tietosuojavastaava

Lotta Jalava (Kotimaisten kielten keskuksen tietosuojaa koskevat asiat)

s-posti lotta.jalava(at)kotus.fi
 

Rekisterin ja henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja käsittelyn peruste

Rekisterin tarkoituksena on koota Kielikello-lehdestä kiinnostuneilta sähköpostiosoitteita. Näihin osoitteisiin lähetetään ilmoitus lehden uuden numeron sekä mahdollisesti niiden välissä tuotettavan uuden aineiston ilmestymisestä. Henkilötietojen käsittelyn perusteena on asiakkaan suostumus. Jättämällä yhteystietonsa asiakas antaa suostumuksensa tietojensa käsittelyyn. Postituslistaan liittyminen on vapaaehtoista, ja siitä voi erota milloin vain.

 

Rekisterin sisältämät henkilötiedot

Rekisteri koostuu sähköpostiosoitteista.

Keille henkilötietoja luovutetaan; tietojen siirrot EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Henkilötietoja käsittelee Kotimaisten kielten keskuksessa Kielikellon toimitus. Tietoja ei pääsääntöisesti luovuteta eikä siirretä. Tarvittaessa tietoja luovutetaan ainoastaan rekisteröidyn suostumuksella. Tietoja ei siirretä EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.
 

Henkilötietojen säilyttämisaika tai säilyttämisajan määrittämisen kriteerit

Tietoja säilytetään, kunnes rekisteröity ilmoittaa eroavansa postituslistalta tai kunnes postituslistaa ei enää tarvita Kielikellon uudesta aineistosta tiedottamiseen.
 

Kuvaus teknisistä ja hallinnollisista suojatoimista

A. Manuaalinen aineisto

-

B. Digitaalisesti käsiteltävät aineistot

Rekisterin tietojen suojaus perustuu käyttövaltuushallintaan, laitteiden tekniseen suojaukseen, tilojen fyysiseen suojaukseen, kulunvalvontaan, tietoliikenteen suojaukseen sekä tietojen varmuuskopiointiin.

Pääsy- ja käsittelyoikeus tietoihin myönnetään työtehtävien perusteella ja pääsy järjestelmään perustuu henkilökohtaisiin käyttäjätunnuksiin. Tietoja käsittelevillä on salassapitovelvollisuus.
 

Rekisteröidyn oikeudet (pääsy henkilötietoihin, tietojen oikaisu, tietojen poistaminen)

Rekisteröidyllä on oikeus saada rekisterinpitäjältä vahvistus siitä, että häntä koskevia henkilötietoja käsitellään tai että niitä ei käsitellä, ja jos näitä henkilötietoja käsitellään, oikeus saada pääsy henkilötietoihin.

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia, että rekisterinpitäjä oikaisee ilman aiheetonta viivytystä rekisteröityä koskevat epätarkat ja virheelliset henkilötiedot.

Rekisteröity voi tehdä tarkastuspyynnön rekisterinpitäjän edustajalle.

Jos rekisteröidyn käyttämästä tarkastusoikeudesta on kulunut vähemmän kuin yksi vuosi, voi rekisterinpitäjä periä tietojen antamisesta aiheutuvan hallinnollisiin kustannuksiin perustuvan maksun.

Rekisteröidyllä on lisäksi oikeus tehdä valitus tietosuojavaltuutetulle.