Tietosuojaseloste

2016/679 (GDPR)

15.5.2018 (päivitetty 6.3.2023)
 

Rekisterin nimi

Kielikello-lehden palautetiedot

Rekisterinpitäjä

Kotimaisten kielten keskus
Hakaniemenranta 6, 00530 Helsinki
​​​​​​​sähköposti kirjaamo@kotus.fi
​​​​​​​puhelin 0295 333 200 (vaihde)

Rekisterinpitäjän edustaja

Sari Maamies
sähköposti sari.maamies@kotus.fi
​​​​​​​puhelin 0295 333 255

Tietosuojavastaava

Maija Sutinen

• tietosuojaa koskevat yleiset asiat

sähköposti maija.sutinen@kotus.fi
puhelin 0295 333 208

Kotimaisten kielten keskuksen tietosuojayhteyshenkilö

Risto Uusikoski

• Kotimaisten kielten keskuksen tietosuojaa koskevat asiat

sähköposti risto.uusikoski@kotus.fi
puhelin 0295 333 213
​​​​​​​

Rekisterin ja henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja käsittelyn peruste

Kielikello-lehden palautelomakkeella voi lähettää palautetta lehden toimitukselle. Palautelomakkeella kysytään palautteen antajan yhteystiedot palautteen käsittelyä varten, mutta palautteen voi lähettää myös anonyymisti. Käsittelyn perusteena on asiakkaan suostumus. Jättämällä yhteystietonsa palautteenantaja antaa suostumuksensa tietojensa käsittelyyn.

Rekisterin sisältämät henkilötiedot

Rekisteri koostuu sähköpostiosoitteista.

Keille henkilötietoja luovutetaan; tietojen siirrot EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Tietoja ei pääsääntöisesti luovuteta eikä siirretä. Tarvittaessa tietoja luovutetaan ainoastaan rekisteröidyn suostumuksella. Tietoja ei siirretä EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle. Palautetietoja käsittelee Kielikellon toimitus.

Henkilötietojen säilyttämisaika tai säilyttämisajan määrittämisen kriteerit

Yhteystietoja säilytetään, kunnes palaute on käsitelty.

Kuvaus teknisistä ja hallinnollisista suojatoimista

A. Manuaalinen aineisto

-

B. Digitaalisesti käsiteltävät aineistot

Rekisterin tietojen suojaus perustuu käyttövaltuushallintaan, laitteiden tekniseen suojaukseen, tilojen fyysiseen suojaukseen, kulunvalvontaan, tietoliikenteen suojaukseen sekä tietojen varmuuskopiointiin.

Pääsy- ja käsittelyoikeus tietoihin myönnetään työtehtävien perusteella ja pääsy järjestelmään perustuu henkilökohtaisiin käyttäjätunnuksiin. Tietoja käsittelevillä on salassapitovelvollisuus.

Rekisteröidyn oikeudet (pääsy henkilötietoihin, tietojen oikaisu, tietojen poistaminen)

Rekisteröidyllä on oikeus saada rekisterinpitäjältä vahvistus siitä, että häntä koskevia henkilötietoja käsitellään tai että niitä ei käsitellä, ja jos näitä henkilötietoja käsitellään, oikeus saada pääsy henkilötietoihin.

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia, että rekisterinpitäjä oikaisee ilman aiheetonta viivytystä rekisteröityä koskevat epätarkat ja virheelliset henkilötiedot.

Rekisteröity voi tehdä tarkastuspyynnön rekisterinpitäjän edustajalle.

Jos rekisteröidyn käyttämästä tarkastusoikeudesta on kulunut vähemmän kuin yksi vuosi, voi rekisterinpitäjä periä tietojen antamisesta aiheutuvan hallinnollisiin kustannuksiin perustuvan maksun.

Rekisteröidyllä on lisäksi oikeus tehdä valitus tietosuojavaltuutetulle.