Tietosuojaseloste

2016/679 (GDPR)

15.5.2018

 

Rekisterin nimi

Kielikello-lehden palautetiedot
 

Rekisterinpitäjä

Kotimaisten kielten keskus

Hakaniemenranta 6, 00530 Helsinki

s-posti kirjaamo(at)kotus.fi, puh. 0295 333 200 (vaihde)

 

Rekisterinpitäjän edustaja

Sari Maamies

s-posti sari.maamies(at)kotus.fi

puh. 0295 333 255

 

Tietosuojavastaava

Jyrki Tuohela, Opetushallitus (tietosuojaa koskevat yleiset asiat)

s-posti tietosuoja(at)oph.fi

 

Kotimaisten kielten keskuksen tietosuojavastaava

Lotta Jalava (Kotimaisten kielten keskuksen tietosuojaa koskevat asiat)

s-posti lotta.jalava(at)kotus.fi
 

Rekisterin ja henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja käsittelyn peruste

Kielikello-lehden palautelomakkeella voi lähettää palautetta lehden toimitukselle. Palautelomakkeella kysytään palautteen antajan yhteystiedot palautteen käsittelyä varten, mutta palautteen voi lähettää myös anonyymisti. Käsittelyn perusteena on asiakkaan suostumus. Jättämällä yhteystietonsa palautteenantaja antaa suostumuksensa tietojensa käsittelyyn.

 

Rekisterin sisältämät henkilötiedot

Rekisteri koostuu sähköpostiosoitteista.
 

Keille henkilötietoja luovutetaan; tietojen siirrot EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Tietoja ei pääsääntöisesti luovuteta eikä siirretä. Tarvittaessa tietoja luovutetaan ainoastaan rekisteröidyn suostumuksella. Tietoja ei siirretä EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle. Palautetietoja käsittelee Kielikellon toimistus.

Henkilötietojen säilyttämisaika tai säilyttämisajan määrittämisen kriteerit

Yhteystietoja säilytetään, kunnes palaute on käsitelty.

Kuvaus teknisistä ja hallinnollisista suojatoimista

A. Manuaalinen aineisto

-

B. Digitaalisesti käsiteltävät aineistot

Rekisterin tietojen suojaus perustuu käyttövaltuushallintaan, laitteiden tekniseen suojaukseen, tilojen fyysiseen suojaukseen, kulunvalvontaan, tietoliikenteen suojaukseen sekä tietojen varmuuskopiointiin.

Pääsy- ja käsittelyoikeus tietoihin myönnetään työtehtävien perusteella ja pääsy järjestelmään perustuu henkilökohtaisiin käyttäjätunnuksiin. Tietoja käsittelevillä on salassapitovelvollisuus.
 

Rekisteröidyn oikeudet (pääsy henkilötietoihin, tietojen oikaisu, tietojen poistaminen)

Rekisteröidyllä on oikeus saada rekisterinpitäjältä vahvistus siitä, että häntä koskevia henkilötietoja käsitellään tai että niitä ei käsitellä, ja jos näitä henkilötietoja käsitellään, oikeus saada pääsy henkilötietoihin.

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia, että rekisterinpitäjä oikaisee ilman aiheetonta viivytystä rekisteröityä koskevat epätarkat ja virheelliset henkilötiedot.

Rekisteröity voi tehdä tarkastuspyynnön rekisterinpitäjän edustajalle.

Jos rekisteröidyn käyttämästä tarkastusoikeudesta on kulunut vähemmän kuin yksi vuosi, voi rekisterinpitäjä periä tietojen antamisesta aiheutuvan hallinnollisiin kustannuksiin perustuvan maksun.

Rekisteröidyllä on lisäksi oikeus tehdä valitus tietosuojavaltuutetulle.