null Lyhenteitä: terveystiet. maist. – ÄOL

Artikkeli 4/2000

Lyhenteitä: terveystiet. maist. – ÄOL

terveystiet. maist. (myös TtM) terveystieteiden maisteri
terveystiet. toht. (myös TtT) terveystieteiden tohtori
TES työehtosopimus
TeT (myös teatt. toht.) teatteritaiteen tohtori
TEO Terveydenhuollon oikeusturvakeskus
Teva Tekstiili- ja Vaatetustyöväen Liitto
TGV ransk. train grande vitesse, ranskalainen nuolijuna
th. 1) täysihoito; 2) tienhaara
TH Tullihallitus
THK 1) (myös terveydenh. kand.) terveydenhuollon kandidaatti; 2) Telehallintokeskus
THL (myös terveydenh. lis.) terveydenhuollon lisensiaatti
THT (myös terveydenh. toht.) terveydenhuollon tohtori
ti (myös tiist.) tiistai(na)
TIEL Tielaitos
tiist. (myös ti) tiistai(na)
TIKE Maa- ja metsätalousministeriön tietopalvelukeskus
til. tilattu, tilaus
TIR ransk. Transport International par la Route, kansainvälinen maantiekuljetus
tj. 1) toimitusjohtaja; 2) toiminnanjohtaja; 3) työnjohtaja
tjs. tai jotakin sellaista
tk. 1) tätä kuuta, tämän kuun; 2) terveyskeskus
TK 1) (myös teol. kand.) teologian kandidaatti; 2) Tilastokeskus
TKK Teknillinen korkeakoulu
TKKK Turun kauppakorkeakoulu
TkL (myös tekn. lis.) tekniikan lisensiaatti
TKL Tampereen kaupungin liikennelaitos
TkT (myös tekn. toht.) tekniikan tohtori
TKT taiteen keskustoimikunta
Tku Turku
tl teelusikallinen, teelusikallista
TL 1) (myös teol. lis.) teologian lisensiaatti; 2) Teknisten Liitto; 3) tullilaitos
TLAB Tullilaboratorio
tlk. tämän lehden konttori(in)
tlk tölkki(ä)
tm. tai muu(ta)
TM 1) (myös teol. maist.) teologian maisteri; 2) työministeriö
tmi toiminimi
TMK tuomiokunta
tmk tuhat markkaa (ei suositella)
tms. tai muuta sellaista
tn tonni(a) (yleiskielessä)
TN työneuvosto
to (myös torst.) torstai(na)
toht. (myös tri) tohtori
toim. 1) toimittanut, toimittaja; 2) toimitus
toim.apul. toimistoapulainen
toim.joht. 1) toimitusjohtaja; 2) toiminnanjohtaja
toim.siht. 1) toimitussihteeri; 2) toimistosihteeri
TopK Topografikunta
torst. (myös to) torstai(na)
tp. tilapäinen
TPK tasavallan presidentin kanslia
Tre Tampere
tri (myös toht.) tohtori
ts. 1) toisin sanoen; 2) työsopimussuhteinen
TS Turun Sanomat
TSK Tekniikan Sanastokeskus
TSL 1) Työväen Sivistysliitto; 2) tietosuojalautakunta
tsto toimisto
TT 1) (myös teol. toht.) teologian tohtori; 2) Teollisuuden ja työnantajain keskusliitto; 3) Taideteollinen korkeakoulu; 4) työtuomioistuin; 5) tietokonetomografia, tietokonekerroskuvaus (myös CAT, CT); 6) tieteellis-tekninen; 7) ruots. Tidningarnas Telegrambyrå, ruotsalainen uutistoimisto
TtK (myös terveystiet. kand.) terveystieteiden kandidaatti
TTK 1) (myös taloustiet. kand.) taloustieteiden kandidaatti; 2) Työturvallisuuskeskus
TTKK Tampereen teknillinen korkeakoulu
TtL (myös terveystiet. lis.) terveystieteiden lisensiaatti
TTL 1) (myös taloust. lis.) taloustieteiden lisensiaatti; 2) Työterveyslaitos
TtM (myös terveystiet. maist.) terveystieteiden maisteri
TTM (myös taloust. maist.) taloustieteiden maisteri
TTS toiminta- ja taloussuunnitelma
TtT (myös terveystiet. toht.) terveystieteiden tohtori
TTT (myös taloust. toht.) taloustieteiden tohtori
TUKES Turvatekniikan keskus
TKKK Turun kauppakorkeakoulu
TUL Suomen Työväen Urheiluliitto
TULE tuki- ja liikuntaelimistö; TULE-sairaus, tuki- ja liikuntaelimistön sairaus
tuom. tuomari
tupo tulopolitiikka; tuporatkaisu, tulopoliittinen ratkaisu
tus tusina(a)
TV (myös tv) televisio
TW terawatti(a)
TVK Toimihenkilö- ja Virkamiesjärjestöjen Keskusliitto
TVO Teollisuuden Voima Oy
ty tariffiyksikkö(ä)
TY Turun yliopisto
TYKS Turun yliopistollinen keskussairaala
TYKY (myös tyky) työkyvyn ylläpito
T & K tekniikka ja kehitys

U

u atomimassayksikkö
U uraanin kemiallinen merkki
ufo engl. Unidentified Flying Object, tunnistamaton lentävä esine
UHT engl. ultra high temperature, erittäin korkea lämpötila; UHT-käsittely, iskukuumennus
UKG ultraääni- eli kaikukardiografia
UKK 1) usein kysyttyjä kysymyksiä (FAQ); 2) Urho Kaleva Kekkonen
ULA (myös ula) ultralyhyet aallot
UM ulkoasiainministeriö
UMO Uuden Musiikin Orkesteri
UMTS (myös umts) engl. Universal Mobile Telecommunication System, kansainvälinen matkaviestinverkko, joka pystyy välittämään multimediapalveluja
UNCED engl. United Nations Conference on Environment and Development, YK:n ympäristö- ja kehityskonferenssi
UNCTAD engl. United Nations Conference of trade and Development, YK:n kauppa- ja kehityskonferenssi
UNDP engl. United Nations Development Programme, YK:n kehitysohjelma
UNEP engl. United Nations Environment Programme, YK:n ympäristöohjelma
Unesco (myös UNESCO) engl. United Nations Educational Scientific and Cultural Organization, YK:n kasvatus-, tiede- ja kulttuurijärjestö
UNFPA engl. United Nations Fund for Population Activities, YK:n väestöohjelmarahasto
UNHCR engl. United Nations High Commissioner for Refugees, YK:n pakolaisasiain päävaltuutettu
UNICEF (myös Unicef) engl. United Nations Children's Fund, (ent. United Nations International Children's Emergency Fund) YK:n lastenavun rahasto
UNIDO engl. United Nations Industrial Development Organization, YK:n teollistamisjärjestö
UNIFIL engl. United Nations Interim Force in Lebanon, YK:n väliaikainen rauhanturvajoukko Libanonissa
UNITAR engl. United Nations Institute for Training and Research, YK:n koulutus- ja tutkimuslaitos
UNU engl. The United Nations University, Yhdistyneiden kansakuntien yliopisto
UPI engl. United Press International, yhdysvaltalainen uutistoimisto
ups. upseeri
UPU engl. Universal Postal Union, Maailman postiliitto
urk. urkuri
URL engl. uniform resource locator, Internetissä olevan tiedoston tai hakemiston sekä sen käyttöön tarvittavan yhteyskäytännön yksilöivä tunnus (esim. http://www.kotus.fi)
us. usein, usea
USA engl. United States of America, Amerikan yhdysvallat
UT Uusi testamentti
UV ultravioletti(säteily)
UVI Ulkomaalaisvirasto
ultraääni

VW

v vuosi, vuotta
V voltti(a)
W watti(a)
v. vuonna, vuosina
va. väliaikainen
VA volttiampeeri(a)
WADA engl. World Anti-Doping Agency, dopingin käyttöä valvova kansainvälinen elin
Vaiht. Vaihtoehtoväki (puolueen nimi)
VAHO vankeinhoito-osasto
VaKK Vaasan korkeakoulu
VakO vakuutusoikeus
Valpo (hist.) valtiollinen poliisi
valt. 1) valtuutettu; 2) valtuusto
valtiot. kand. (myös VTK) valtiotieteiden kandidaatti
valtiot. lis. (myös VTL) valtiotieteiden lisensiaatti
valtiot. maist. (myös VTM) valtiotieteiden maisteri
valtiot. toht. (myös VTT) valtiotieteiden tohtori
VankO vankilaoikeus
WAP engl. Wireless Application Protocoll, langattoman viestinnän sovellusyhteyskäytäntö; tiedonvälitystekniikka, jonka avulla voidaan hyödyntää mm. Internetiä langattomien viestimien välityksellä
var. lat. varietas, muunnos
varan. varanotaari
varat. varatuomari
Vas. Vasemmistoliitto
vas. 1) vasen, vasemmalla; 2) vasemmistoliittolainen
vast. 1) vastaus, vastaukset; 2) vastaava, vastaavasti
VATT Valtion taloudellinen tutkimuskeskus
Wb weber(iä)
WC (myös wc) engl. water closet, ”vesiklosetti”, vessa
WCC engl. World Council of Churches, Kirkkojen maailmanneuvosto
VEL valtion eläkelaki
VELL Valtion eläinlääketieteellinen laitos
VEO vesioikeus
VES virkaehtosopimus
VET Valtion elokuvatarkastamo
WEU engl. Western European Union, Länsi-Euroopan unioni
VH Verohallitus
Wh wattitunti(a)
VHF engl. very high frequency, radiotekniikassa taajuusalue 30–300 MHz
VHKK Vankeinhoidon koulutuskeskus
VHL vankeinhoitolaitos
WHO engl. World Health Organization, Maailman terveysjärjestö
vht vanhemmat
VHT vankeinhoitotutkinto
WIDER engl. United Nations University / World Institute for Development Economics Research (UNU/WIDER), Yhdistyneiden kansakuntien yliopiston alainen taloudellisen kehitystutkimuksen instituutti
Vihr. Vihreä liitto
VIP engl. very important person, hyvin tärkeä henkilö
WIPO engl. World Intellectual Property Organization, Maailman henkisen omaisuuden järjestö
virk. virkailija
VJ valtiopäiväjärjestys
vk viikko(a)
vk. viime kuuta, viime kuun
VK 1) Valtiokonttori; 2) virsikirja
vm. viimeksi mainittu
VM valtiovarainministeriö
VN 1) valtioneuvosto; 2) varanotaari
VNK valtioneuvoston kanslia
VNp. valtioneuvoston päätös
VO (myös voim.op.) voimistelunopettaja
V.O. engl. very old, hyvin vanha (konjakki)
VOC engl. volatile organic compound, haihtuva orgaaninen yhdiste, esim. liuotin tai polttoaine, jonka haihtuessa syntyy haihtumapäästöjä
voim.op. (myös VO) voimistelunopettaja
Vp. vastausta pyydetään
vpj. varapuheenjohtaja
VPK vapaaehtoinen palokunta
VR ent. Valtionrautatiet, nyk. lyhenne VR on konsernin nimi
vrk vuorokausi, vuorokautta
VRK Väestörekisterikeskus
vrt. vertaa
vs. 1) viransijainen; 2) virkasuhteinen; 3) (myös vs) lat. versus, vastaan
Ws wattisekunti(a)
vsk. vuosikerta
V.S.O. engl. very superior old, erittäin hieno vanha (konjakki)
V.S.O.P. engl. very special old pale, erittäin hieno vanha vaalea (konjakki)
vss. väestönsuojelu
VST valtakunnansovittelijain toimisto
vt viikkotunti(a)
vt. virkaa toimittava
VT 1) Vanha testamentti; 2) varatuomari; 3) virtuaalitodellisuus
VTK (myös valtiot. kand.) valtiotieteiden kandidaatti
VTL (myös valtiot. lis.) valtiotieteiden lisensiaatti
VTM 1) (myös valtiot. maist.) valtiotieteiden maisteri; 2) Valtion taidemuseo
VTML Valtion työmarkkinalaitos
WTO engl. World Trade Organisation, Maailman kauppajärjestö
VTT 1) (myös valtiot. toht.) valtiotieteiden tohtori; 2) Valtion teknillinen tutkimuskeskus
VTV Valtiontalouden tarkastusvirasto
vv. virasta vapaa
WWF engl. World Wide Fund for Nature Maailman Luonnon Säätiö
VVR Valtion vakuusrahasto
WWW (myös www) engl. World Wide Web, Internet- verkossa toimiva hypertekstiverkko
VY Vaasan yliopisto
VYO vesiylioikeus
vänr. vänrikki
vääp. vääpeli

X

XL engl. extra large, (vaatteiden kokona) erittäin suuri
XS engl. extra small, (vaatteiden kokona) erittäin pieni

Y

y jokto- (kerrainnaisyksikön etuliitteenä 10 potenssiin –24)
Y jotta- (kerrannaisyksikön etuliitteenä 10 potenssiin 24)
YEL yrittäjien eläkelaki
ye.ups. yleisesikuntaupseeri
yhd. yhdistys
yht. 1) yhteensä; 2) yhteinen, yhteisesti
yhteiskuntat. kand. (myös YTK) yhteiskuntatieteiden kandidaatti
yhteiskuntat. lis. (myös YTL) yhteiskuntatieteiden lisensiaatti
yhteiskuntat. maist. (myös YTM) yhteiskuntatieteiden maisteri
yhteiskuntat. toht. (myös YTT) yhteiskuntatieteiden tohtori
YK Yhdistyneet kansakunnat
YL Ylioppilaskunnan Laulajat
yl. 1) yleinen, yleisesti; 2) yleensä
Yle (myös YLE) Yleisradio Oy
ylik. ylikersantti
ylil. yliluutnantti
ylim. ylimääräinen
ylimatr. ylimatruusi
yliop. yliopettaja
yliopp. (myös yo.) ylioppilas
ylip. ylipursimies
yliv. ylivääpeli
YM ympäristöministeriö
ym. ynnä muuta
YMCA engl. Young Men's Christian Association, Nuorten Miesten Kristillinen Yhdistys, NMKY
yms. ynnä muuta sellaista
yo. (myös yliopp.) ylioppilas
yo.merk. ylioppilasmerkonomi (ei ole virallinen tutkintonimike)
yp. ylempi palkkausluokka
yrnro yhdistysrekisterinumero
YT yhteistoiminta
YTJ yritystietojärjestelmä
YTK (myös yhteiskuntat. kand.) yhteiskuntatieteiden kandidaatti
YTL 1) (myös yhteiskuntat. lis.) yhteiskuntatieteiden lisensiaatti; 2) ylioppilastutkintolautakunta
YTM (myös yhteiskuntat. maist.) yhteiskuntatieteiden maisteri
YTT (myös yhteiskuntat. toht.) yhteiskuntatieteiden tohtori
YTV Pääkaupunkiseudun yhteistyövaltuuskunta
yv. yhtiövastike
YVA ympäristövaikutusten arviointi
YYA YYA-sopimus, Suomen ja ent. Neuvostoliiton välinen ystävyys-, yhteistyö- ja avunantosopimus
Y2K engl. year 2 kilos, (hieman leikillisesti) vuosi 2000, 2000-luku; Y2K-yhteensopivuus, laitteiston kyky selvitä vuoden 2000 tietotekniikalle aiheuttamista ongelmista mm. päivämäärämerkinnöissä

Z

z tsepto- (kerrannaisyksikön etuliitteenä 10 potenssiin –21)
Z tsetta- (kerrannaisyksikön etuliitteenä 10 potenssiin 21)

Å

Å ångströmi(ä) (mm. spektroskopiassa käytetty pituuden yksikkö)
ÅA Åbo Akademi

Ä

ÄI älykkyysikä
ÄO älykkyysosamäärä
ÄOL Äidinkielen opettajain liitto