null Eräs muutos

Suomen kielen lautakunta 3/1989

Eija-Riitta Grönros

Eräs muutos

Kielioppaissa ja sanakirjoissa on tähän asti suositettu, että eräs-sanaa käytettäisiin vain viitattaessa johonkin sellaiseen, ’jonka puhuja tai kirjoittaja tietää mutta jättää tarkentamatta’ (esim. eräänä päivänä, täällä kävi eräs mies) ja toisaalta merkityksessä ’muutama’ (esim. eräitä vuosia sitten). Suositusten mukaan eräs-sanaa ei siis olisi saanut käyttää seuraavasti: ”Kotka on eräs tärkeimmistä satamistamme”, ”Mainitsemasi asia on vain eräs syy siihen, että – –”. Tällaisissa tapauksissa eräs viittaa johonkin, mikä ei jää kuulijalle tai lukijalle tuntemattomaksi, ja siksi sen sijasta on kehotettu käyttämään yksi-sanaa.

Tämän suosituksen opettaminen ja perusteleminen on kuitenkin osoittautunut hankalaksi. Vuosikymmenien yrityksistä huolimatta oppi ei ole mennyt perille, ja hyvätkin kirjoittajat ovat yleisesti käyttäneet eräs-sanaa suositusten vastaisesti. Toisaalta on ollut vaikea osoittaa, että tällaisesta käytöstä olisi mitään haittaakaan tiedonkulun kannalta. Sen vuoksi tekeillä olevan Suomen kielen perussanakirjan toimitus esitti suomen kielen lautakunnalle, että eräs-sanan käytön suosituksia väljennettäisiin ja hyväksyttäisiin sanalle myös merkitys ’yksilö jostakin ryhmästä, yksi useasta’ (synonyymeina yksi, muuan). Lautakunta katsoi kokouksessaan 13.3.1989, että ehdotettu väljennys on aiheellinen, ja kannatti sitä yksimielisesti.

Enää ei siis ole suositusten vastaista sanoa: ”Tämä on vain eräs keino selvitä tilanteesta”, ”Siinä on varmasti eräs syy siihen, että – –”, ”Kotka on eräs tärkeimmistä satamistamme”. Eräs-sanan sijasta näissä voi tietenkin edelleen käyttää myös yksi-sanaa tai asian voi ilmaista kokonaan ilman pronominia: ”Kotka on yksi tärkeimmistä satamistamme” tai ”Kotka on tärkeimpiä satamiamme”.

Eija-Riitta Grönros